Ładowanie…

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego

wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/2532/06
usługi

USŁUGI

TŁUMACZENIA PISEMNE UWIERZYTELNIONE

Przykłady:

 • dokumenty USC (akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu, zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa)
 • dokumenty samochodowe (karty pojazdu, dowody rejestracyjne, prawa jazdy, umowy kupna-sprzedaży, homologacje) – również z Austrii i Szwajcarii
 • świadectwa szkolne i dyplomy + suplementy do dyplomów
 • zaświadczenia ze szkół i uczelni wyższych, karty przebiegu studiów
 • poświadczenia zamieszkania / obywatelstwa
 • zaświadczenia o (nie)pobieraniu świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, alimentacyjnych itp.
 • akty notarialne (umowy, protokoły, statuty i inne)
 • pełnomocnictwa
 • dokumenty rozwodowe
 • dokumenty sądowe (wyroki, postanowienia i zarządzenia, wezwania, pouczenia, nakazy)
 • zgody na wyjazd dziecka za granicę
 • dokumenty spadkowe (stwierdzenia nabycia spadku, testamenty)
 • dokumenty handlowe, celne i skarbowe
 • bilanse, sprawozdania finansowe
 • umowy (umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy, umowy sprzedaży udziałów, klauzule poufności, itp.), rachunki, faktury
 • dowody osobiste
 • polisy ubezpieczeniowe, przebieg ubezpieczenia OC
 • dokumenty firmowe (odpisy z KRS, umowy spółek, zaświadczenia o siedzibie, zaświadczenia REGON, potwierdzenie / nadanie nr VAT / VAT UE, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), itp.)
 • świadectwa pracy, umowy o pracę, świadectwa kwalifikacyjne
 • zaświadczenia o niekaralności
 • zaświadczenia i opinie bankowe, wyciągi z kont, zaświadczenia o zameldowaniu, o dochodach
 • zaświadczenia lekarskie, skierowania
 • orzeczenia o niepełnosprawności
 • dokumenty wydane przez instytucje kościelne (świadectwa chrztu, bierzmowania, itp.)
 • deklaracje zgodności / właściwości użytkowych i inne
 • dokumentacja emerytalno-rentowa
 • dokumentacja w procedurze ubiegania się o stwierdzenie obywatelstwa niemieckiego
 • dokumentacja techniczna

 

TŁUMACZENIA PISEMNE ZWYKŁE (nieuwierzytelnione),

np. CV, listy motywacyjne, referencyjne, pisma urzędowe, korespondencja prywatna, mandaty, pomoc w wypełnianiu formularzy.

 

Tłumaczony przeze mnie materiał traktuję ściśle poufnie!

 

TŁUMACZENIA USTNE

 

Przykłady tłumaczeń ustnych:

 • rejestracja narzeczonych w Urzędzie Stanu Cywilnego, oświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • ceremonia ślubna cywilna lub kościelna,
 • akty notarialne (zakup mieszkania, darowizny, założenie spółki, itp.)
 • zgromadzenia wspólników,
 • rozmowy handlowe, negocjacje, spotkania biznesowe, szkolenia, itp.
 • rozmowy telefoniczne za granicę